Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. sS Beauty & Care: Schoonheidsslaapje | sS Beauty & Care, gevestigd en kantoorhoudend te (3231 AB) Brielle, aan de Boterstraat 3, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88178765 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.D. Sowdagar. 
 2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan sS Beauty & Care opdracht heeft gegeven tot het leveren van Diensten. 
 3. Consument: de natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
 4. Diensten: alle Diensten met betrekking tot beauty behandelingen, waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot gezichtsbehandelingen, permanent makeup, harsen, wenkbrauwen/wimpers verven, brow lamination, lash lift en massages gerelateerd aan de beauty branche. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord. 
 5. Producten: alle Producten gerelateerd aan de beauty branche, waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot verzorgingsproducten, voedingsproducten, make up artikelen en professionele apparatuur. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord. 
 6. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door sS Beauty & Care vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 
 7. Overeenkomst: elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Opdrachtgever en sS Beauty & Care tot het leveren van Diensten door sS Beauty & Care ten behoeve van Opdrachtgever. 
 8. Partijen: Opdrachtgever en sS Beauty & Care gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten welke door sS Beauty & Care binnen het kader van levering van Producten en Diensten worden aangegaan. 
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en sS Beauty & Care zijn overeengekomen. 
 3. Indien Opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door sS Beauty & Care niet geaccepteerd. 
 4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. 
 5. sS Beauty & Care heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. sS Beauty & Care zal Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden. 
 6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat Opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Indien Opdrachtgever niet akkoord is met een wijziging van algemene voorwaarden, heeft deze het recht een reeds gesloten Overeenkomst te ontbinden door schriftelijke of digitale kennisgeving aan sS Beauty & Care.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes 

 1. Alle door sS Beauty & Care gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. sS Beauty & Care heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. 
 2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie of bescheiden. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door sS Beauty & Care gedane aanbiedingen. sS Beauty & Care is niet verplicht de juistheid van door Opdrachtgever of derden ontvangen gegevens, informatie of bescheiden te toetsen. 
 3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 
 4. sS Beauty & Care kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. 
 5. Alle getoonde monsters, modellen of afbeeldingen, gelden slechts ter illustratie. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen. 
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht sS Beauty & Care niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4: Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever de door sS Beauty & Care gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van Opdrachtgever op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de Overeenkomst pas tot stand indien sS Beauty & Care uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 
 2. Indien Opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan sS Beauty & Care een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is sS Beauty & Care pas aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. 
 3. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van sS Beauty & Care of zodra sS Beauty & Care – zonder tegenwerping van Opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend. 
 4. Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en sS Beauty & Care zijn overeengekomen. sS Beauty & Care zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen levertijd dan wel uitvoeringstermijn door sS Beauty & Care wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. 

Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, bescheiden en Producten, welke sS Beauty & Care Overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van sS Beauty & Care te stellen. 
 2. sS Beauty & Care heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. 
 3. Opdrachtgever is gehouden sS Beauty & Care onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, zoals aandoeningen en/of medicijngebruik. 
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet Overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen of mededelen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. 
 5. Opdrachtgever mag aan de dienstverlening van sS Beauty & Care hoge eisen stellen, maar Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan sS Beauty & Care ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden en gedane mededelingen, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden. 
 6. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor:
  1. het geschikt zijn van de huid voor behandeling met de door sS Beauty & Care gehanteerde Producten en middelen en daarin verwerkte bestanddelen. Eventuele allergische reacties, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever; 
  2. de controle en goedkeuring van eventuele door sS Beauty & Care verstrekte proefmonsters; 
  3. gebruik van de door sS Beauty & Care geleverde Producten voor doeleinden waarvoor deze bestemd zijn; 
  4. volledige betaling voorafgaand aan het uitvoeren van een behandeling dan wel het leveren van Producten;

Artikel 6: Uitvoering opdracht 

 1. sS Beauty & Care bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. sS Beauty & Care zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst. 
 2. sS Beauty & Care zal de Diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren, onder andere conform de in de branche geldende normen. sS Beauty & Care beschikt over de benodigde certificaten voor de uitvoering van de dienstverlening. 
 3. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de levering van Diensten door een derde, niet zijnde een medewerker van sS Beauty & Care, aangeboden via sS Beauty & Care, kan Opdrachtgever bij sS Beauty & Care wel de afspraak daartoe maken voor behandeling door deze derde, maar geldt de gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en deze derde en zijn de door deze derde gehanteerde voorwaarden van toepassing. Betaling voor de geleverde Diensten c.q. Producten door deze derde, dienen door Opdrachtgever ook aan deze derde te geschieden. sS Beauty & Care is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige uit de door deze derde geleverde Diensten c.q. Producten voortvloeiende schade. 
 4. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van sS Beauty & Care dient Opdrachtgever online een afspraak te maken daartoe via de website https://www.schoonheidsslaapje.nl. Opdrachtgever dient de volgende aspecten te kiezen: soort behandeling, datum en tijdstip. Opdrachtgever ontvangt een bevestiging van de ingeplande afspraak en zal 24 uur voor de behandeling nog een herinnering ontvangen. 
 5. Voor een aantal soorten Diensten, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot gezichtsbehandelingen (brow spa), permanent make-up, harsen, wenkbrauwen/wimpers verven, brow lamination, lash lift en massages gerelateerd aan de beauty branche. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord, kan Opdrachtgever een spaarkaart ontvangen, waarbij bij aanschaf één van de genoemde behandelingen 7 stempels gespaard kan worden voor een gratis massage t.w.v. € 45,-. Deze spaarkaart is geldig en kan ingeleverd worden tot en met 31 december 2023.
 6. sS Beauty & Care zal de door Opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van Opdrachtgever aan derden verstrekken of openbaar maken. 
 7. sS Beauty & Care behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte Diensten als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is. De Consument zal daartoe eerst expliciet toestemming worden gevraagd. 
 8. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Diensten worden verricht ten behoeve van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Diensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Diensten op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht. 
 9. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Producten en/of Diensten moeten worden geleverd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van sS Beauty & Care en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. 
 10. sS Beauty & Care heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft sS Beauty & Care het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door Opdrachtgever niet wordt betaald, is sS Beauty & Care niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft hij het recht de Overeenkomst op te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft sS Beauty & Care het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 11. Indien de binnen Nederland geleverde Producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland, is sS Beauty & Care niet gehouden te garanderen dat de Producten voldoen aan de eisen, standaarden en/of wet- en regelgeving die gelden in het land van gebruik van de Producten. 

Artikel 7: Levering / leveringstermijnen 

 1. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien sS Beauty & Care haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen. 
 2. sS Beauty & Care is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering of fase afzonderlijk kan factureren. 
 3. sS Beauty & Care kan niet eerder verplicht worden met de levering van de Producten of Diensten te beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen of anderszins zekerheid daarvoor heeft verstrekt. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. 
 4. Voor Producten, die sS Beauty & Care op termijn of op afroep moet leveren en voor Producten, die bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad zijn en die sS Beauty & Care voor zo spoedig mogelijke levering noteert, behoudt sS Beauty & Care zich het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht voorafgaande bevestiging. 

Artikel 8: Overmacht

 1. Indien sS Beauty & Care zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming of die van Opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat sS Beauty & Care alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van sS Beauty & Care, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van sS Beauty & Care. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop sS Beauty & Care geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor sS Beauty & Care niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 3. Indien de overmacht situatie intreedt als de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens sS Beauty & Care tot aan dat moment na te komen, zonder dat hij enig recht heeft op schadevergoeding. 
 4. Indien de periode van overmacht langer dan één maand voortduurt, behoudt sS Beauty & Care zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 

Artikel 9: Tarieven en prijswijzigingen 

 1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW, maar exclusief andere overheidsheffingen en administratie-, verpakkings-, verzekerings-, bezorg- en/of verzendkosten, tenzij anders aangegeven. 
 2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst zich kostprijsverhogende omstandigheden, zoals stijging van grondstofprijzen, lonen, valutakoersen of invoerrechten, heeft sS Beauty & Care het recht zijn tarief dienovereenkomstig te verhogen. Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld. Annulering is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van sS Beauty & Care. 
 3. Indien sS Beauty & Care een vast tarief met Opdrachtgever is overeengekomen, is sS Beauty & Care niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan sS Beauty & Care, dat in redelijkheid niet van sS Beauty & Care kan worden gevergd, dat sS Beauty & Care de overeengekomen Diensten verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. sS Beauty & Care stelt Opdrachtgever hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Opdrachtgever kan op deze grond besluiten de opdracht terug te nemen. Indien sS Beauty & Care Opdrachtgever heeft gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra Diensten, is Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende extra kosten en honorarium aan sS Beauty & Care te voldoen. 
 4. sS Beauty & Care heeft het recht vóór aanvang van de Diensten en tussentijds de uitvoering van zijn Diensten op te schorten totdat Opdrachtgever een door sS Beauty & Care in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten Diensten heeft betaald, dan wel daarvoor een bankgarantie of anderszins zekerheid heeft verstrekt. De aanbetaling bedraagt 20% van het tarief met een maximum van € 50,00 (vijftig euro). 
 5. De tarieven voor geleverde Diensten door sS Beauty & Care, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, worden inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, na volbrenging van de Diensten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 
 6. Door sS Beauty & Care te leveren Producten, dienen voorafgaand aan levering daarvan volledig voldaan te zijn. Verzending geschiedt pas na volledige betaling door Opdrachtgever. 
 7. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van betaling afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de sS Beauty & Care recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeen gekomen prijs. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de sS Beauty & Care verrichte Diensten, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de Overeenkomst is geëindigd. 

Artikel 10: Betaling 

 1. Opdrachtgevers dienen het op de factuur vermelde factuurbedrag per omgaande te voldoen. Dit is ofwel per direct ofwel na afronding van de afgenomen Diensten. Indien geen betalingstermijn op de factuur vermeld mocht zijn, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. 
 2. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor Consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft sS Beauty & Care, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van sS Beauty & Care. 
 4. sS Beauty & Care is bij niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling of het Besluit Buitengerechtelijke Incasso Kosten overtreffen. 
 5. In afwijking van het in lid 3 en 4 van dit artikel bepaalde, ontvangt Consument eerst een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij alsnog de gelegenheid wordt geboden tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van dit schrijven, alvorens hij in verzuim komt te verkeren. 
 6. De buitengerechtelijke incassokosten voor zakelijke Opdrachtgevers, niet zijnde consumenten, bedragen 15% met een minimum van € 100,00. Indien de daadwerkelijke (buiten)gerechtelijke kosten dit percentage overschrijden, is Opdrachtgever de daadwerkelijke kosten aan sS Beauty & Care verschuldigd. 
 7. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden voor Consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend: – over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,- – over de volgende Euro 2.500,- 10% – over de volgende Euro 5.000,- 5% – over de volgende Euro 190.000,- 1% – over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,- 
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Diensten c.q. Producten ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht c.q. geleverd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 
 9. Bij uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, is sS Beauty & Care, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor Consumenten, gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft sS Beauty & Care eveneens indien zij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen. 
 10. Door Opdrachtgever gedane betalingen zullen door sS Beauty & Care ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 11. sS Beauty & Care is te allen tijde gerechtigd om contante betaling, (gedeeltelijke) vooruitbetaling, tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van Opdrachtgever te verlangen. 

Artikel 11: Betalingsonmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is sS Beauty & Care gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop Opdrachtgever:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; 
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 
  3.  door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 

Artikel 12: Garanties 

 1. sS Beauty & Care zal er voor zorgdragen dat de overeengekomen leveringen van Producten en/of Diensten naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze Producten en/of Diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen of zoals door de leverancier van deze Producten verstrekt. 
 2. sS Beauty & Care staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. 
 3. sS Beauty & Care is niet gehouden tot het doen van enige verdere vergoeding van schade, directe of indirecte, geleden door Opdrachtgever of door enige derde door geleverde Producten c.q. Diensten. De voormelde door sS Beauty & Care gegeven garantie geldt niet:
  1. voor gebreken die het gevolg zijn van het niet nakomen van de nazorg instructies door Opdrachtgever en/of derden; 
  2. voor gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van Opdrachtgever of diens personeel; 
  3. voor gebreken die te wijten zijn aan normaal bederf, onjuiste behandeling, buitengewone belasting of gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen; 
  4. bij of na be- of verwerking van door sS Beauty & Care geleverde Producten; 
  5. in geval van geopende verpakkingen van (verzorgings)producten. 
 4. Garanties worden slechts verstrekt aan Opdrachtgever en zijn niet overdraagbaar aan derden. 
 5. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende Producten c.q. Diensten aan sS Beauty & Care heeft voldaan. 
 6. sS Beauty & Care garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. 
 7. Ingeval door Opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal sS Beauty & Care kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de Producten, tenzij het door Opdrachtgever reeds gebruikte, be- of verwerkte Producten betreft, dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de Producten en/of de Diensten zorgdragen. Een en ander ter keuze van sS Beauty & Care. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel. 

Artikel 13: Reclames en retourzendingen 

 1. Overige reclames – waaronder die met betrekking tot uitgevoerde Diensten – dienen schriftelijk direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 8 dagen daarna, aan sS Beauty & Care te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Opdrachtgever. 
 2. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daarvoor bedoelde termijnen aan sS Beauty & Care kenbaar zijn gemaakt, dienen de Diensten correct te zijn uitgevoerd.  
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor Consumenten. 
 4. sS Beauty & Care dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht herstel noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van sS Beauty & Care indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd. 
 5. In alle gevallen geschiedt herstel op een door sS Beauty & Care te bepalen wijze.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de levering van Producten en/of Diensten door sS Beauty & Care, is de aansprakelijkheid van sS Beauty & Care voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door sS Beauty & Care afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de Overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door sS Beauty & Care gefactureerde of te factureren bedrag exclusief BTW. 
 2. sS Beauty & Care is nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van Opdrachtgever of derden, letselschade of immateriële schade. 
 3. sS Beauty & Care is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart sS Beauty & Care tegen alle aanspraken van derden. Indien sS Beauty & Care door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden sS Beauty & Care zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van sS Beauty & Care en derden komen verder voor rekening en risico van Opdrachtgever, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen. 
 4. sS Beauty & Care is nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door sS Beauty & Care ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met sS Beauty & Care verbonden organisatie, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor Consumenten. Opdrachtgever zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden. 
 5. sS Beauty & Care is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van: – de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan sS Beauty & Care, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever; – het niet controleren van bovengenoemde stukken en gegevens of proefseries door Opdrachtgever voorafgaand aan (op)levering; – ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door sS Beauty & Care geleverde Producten; – gebruik van door sS Beauty & Care geleverde Producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn; – be- of verwerking en/of overpakking van door sS Beauty & Care geleverde Producten; – normaal bederf van door sS Beauty & Care geleverde Producten; – tegenvallende resultaten van door sS Beauty & Care geleverde Diensten, daar iedere huid anders reageert; – letselschade die verband houdt met door sS Beauty & Care geleverde Diensten, waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot uitslag, branderige ogen, huidirritatie, jeuk, onderliggende beschadiging aan huidweefsel bij te lang of te diep behandelen. Het niet voldoen aan de door sS Beauty & Care verstrekte instructies met betrekking tot nazorg door Opdrachtgever en/of derden; – een langere uitvoerings- of levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt; – tijdens de uitvoering van Diensten noodzakelijk ingrijpen door SS Beauty & Care dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de Diensten als zodanig; – fouten of storingen in gebruikte apparatuur of (reserverings) programmatuur; – inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, merken- of auteursrechten van derden wegens door Opdrachtgever verstrekte gegevens of andere informatie en stukken; – het gebruik door Opdrachtgever of derden van het label van Producten (EAN of UPC code); – overmachtssituaties. 
 6. sS Beauty & Care heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van dienstverlening. 
 7. Een vordering tot vergoeding van schade dient, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij sS Beauty & Care te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 
 8. Indien sS Beauty & Care bij de uitvoering van de Diensten c.q. levering van Producten een voor de Opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden sS Beauty & Care daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij sS Beauty & Care te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk. 
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van sS Beauty & Care of indien dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van Consumenten zich hiertegen verzetten. 

Artikel 15: Opschorting/ontbinding 

 1. sS Beauty & Care heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de levering van Producten, afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de Overeenkomst sS Beauty & Care ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
 2. Voorts is sS Beauty & Care bevoegd de Overeenkomst buitengerechtelijk te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van sS Beauty & Care op de Opdrachtgever volledig en onmiddellijk opeisbaar. Indien sS Beauty & Care de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding wegens ontbinding dan wel opschorting. 
 4. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring daartoe aan Opdrachtgever. 
 5. sS Beauty & Care behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 16: Beëindiging/annulering 

 1. De tussen Opdrachtgever en sS Beauty & Care gesloten Overeenkomst eindigt bij overlijden van de eigenaresse van sS Beauty & Care of Opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van sS Beauty & Care. 
 2. Indien het door sS Beauty & Care uit te voeren werk bij einde Overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van sS Beauty & Care op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door Opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald het door Opdrachtgever betaalde bedrag, verminderd met een redelijk, in overleg met rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk. 
 3. Overeenkomsten tot het verrichten van periodieke Diensten worden aangegaan voor onbepaalde of bepaalde tijd kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd (tegen het einde van de looptijd) met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 
 4. Overeenkomsten voor bepaalde tijd, zoals de spaarkaarten met betrekking tot een bepaald aantal behandelingen, kunnen niet tussentijds worden opgezegd. 
 5. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst binnen 24 uur voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan sS Beauty & Care een door sS Beauty & Care nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door sS Beauty & Care gemaakte kosten met betrekking tot niet retourneerbare materialen en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De door Opdrachtgever te betalen annuleringskosten bij annulering vanaf 24 uur voor aanvang van de uitvoering c.q. behandeling, bedragen 100% van het betaalde bedrag. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de uitvoering c.q. behandeling worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 6. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal sS Beauty & Care vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 
 7. sS Beauty & Care is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten. 

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud 

 1. sS Beauty & Care behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren Producten voor tot het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens sS Beauty & Care heeft voldaan. 
 2. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Opdrachtgever in het kader van de normale bedrijfsuitoefening niet worden doorverkocht. 
 3. Zolang op de geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen. 
 4. Opdrachtgever is verplicht sS Beauty & Care direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust. 
 5. Opdrachtgever is verplicht om de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens sS Beauty & Care heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van sS Beauty & Care te bewaren.
 6. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering dat de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal sS Beauty & Care op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 
 7. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of sS Beauty & Care een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is sS Beauty & Care, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van Consumenten, gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van sS Beauty & Care op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 18: Retentierecht 

 1. sS Beauty & Care is bevoegd de aflevering van de gekochte of bestelde Producten alsmede de teruggave van de Producten van Opdrachtgever die onder het beheer van sS Beauty & Care vallen, op te schorten indien en zolang:
  1. Opdrachtgever de aankoopkosten van de Producten of kosten van de Diensten niet of niet in zijn geheel voldoet; 
  2. Opdrachtgever de kosten van eerdere door sS Beauty & Care verrichte Diensten of geleverde Producten niet of niet in zijn geheel voldoet; 
  3. Opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met sS Beauty & Care niet of niet in zijn geheel voldoet.
 2. sS Beauty & Care is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan ook -die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Geheimhouding en exclusiviteit 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, een der partijen een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover zij zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten. 
 2. sS Beauty & Care is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 
 3. sS Beauty & Care is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 1 en 2, en in geval sS Beauty & Care voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van sS Beauty & Care, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van sS Beauty & Care openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Diensten van sS Beauty & Care, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure. 
 5. De gegevens en informatie die Opdrachtgever aan sS Beauty & Care verstrekt en sS Beauty & Care verzamelt, zal sS Beauty & Care zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 6. sS Beauty & Care mag de persoonsgegevens van Opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is sS Beauty & Care niet toegestaan om de persoonsgegevens van Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. 
 7. Bij het bezoeken van de website van sS Beauty & Care kan SS Beauty & Care informatie van Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die sS Beauty & Care verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 
 8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Opdrachtgever aan sS Beauty & Care van € 25.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. 

Artikel 20: Intellectuele eigendom 

 1. sS Beauty & Care behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die geestesproducten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. De door be- of verwerking van deze producten van Opdrachtgever verkregen intellectuele eigendomsrechten blijven bij sS Beauty & Care berusten. 
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten van de geest, waaronder begrepen maar niet beperkt tot behandelmethodes, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de Diensten van sS Beauty & Care. De tussen partijen gesloten Overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van sS Beauty & Care aan Opdrachtgever. 
 3. De rechten van intellectuele eigendom welke sS Beauty & Care in licentie gebruikt mag Opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van Opdrachtgever afkomstige informatie en Bescheiden te gebruiken en vrijwaart sS Beauty & Care tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht. 
 5. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Opdrachtgever aan sS Beauty & Care van € 25.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. 

Artikel 21: Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Op alle Overeenkomsten, offertes, prijsopgaven tussen Opdrachtgever en sS Beauty & Care waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, ook indien Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van Consumenten, in welk geval de rechter in de woonplaats van de Consument tevens bevoegd is kennis te nemen van eventuele geschillen.